Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kommunestyret

Publisert . Sist endret . Posted in Kommunestyret

HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE 2015 - 2019

F.o.m. 2015 skal antall medlemmer i kommunestyret reduserast frå dagens 21 til 15 medlemmer

Arbeidsområder:

Kommunestyret har etter kommuneloven eit overordna samla ansvar for all kommunal verksemd.
I tillegg har kommunestyret ansvar for alle andre oppgåver som i lovverket elles er lagt til kommunen.
 
Myndighet: 
 
Kommunestyret er gjennom kommuneloven og anna lovverk tillagt myndighet direkte. I tillegg er kommunestyret gjennom forskrifter o.a. tillagt delegert myndighet på ein rekke områder.

Delegasjonsreglement for Hægebostad kommune lister opp dei viktigaste områda der kommunen er tillagt myndighet.

Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det teneleg innanfor dei begrensningane for delegasjon av myndighet som lov og forskrift setter.
 
Arbeidsform:
 
Kommunestyrets arbeidsform er tilnærma utfyllende forklart i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgåver i opne møter som er annonsert på førehand. Møta blir leia av ordføraren.