Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ordførerens hjørne, mars 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Ordførerens hjørne mars 2018

Starten på 2018 byr på en ordentlig vinter med store snømengder og stabile, kalde perioder.

Gleden er stor hos mange, og jeg håper at mange har anledning til å benytte seg av vinterens muligheter til ulike aktiviteter.

Store snømengder byr også på utfordringer. Det har til tider vært krevende kjøreforhold, og det kommunale vintervedlikeholdet krever store ressurser i år. Snømåking kan være en tung og tidkrevende jobb også for privatpersoner, og kan bidra til bekymring dersom man ikke klarer det selv og ikke har noen man kan be om hjelp. Frivilligsentralen har en oversikt over personer som kan ta på seg slike oppdrag mot betaling, og hjelper med å formidle kontakt til disse.

En av de største utfordringene knyttet til snømengdene er strømtilførselen. I perioder har deler av kommunen vært uten strøm over lengre tid. Mange innbyggere får da utfordringer både med varme og vanntilførsel. Bortfall av strøm lengre enn 2-4 timer fører også i mange tilfeller til bortfall av mobilsignal. De siste månedene har i tillegg vært preget av svært mange kortvarige strømbrudd, og disse bruddene har skapt store utfordringer for næringslivet i kommunen. Selv korte strømbrudd medfører lengre driftsstanser, skade på varer i produksjonslinja, fare for tap av data og skade på maskineri. Kommunen har sendt henvendelse til Agder Energi for å synliggjøre hvilke konsekvenser den ustabile strømforsyningen medfører og hvilke forventninger vi har til strømforsyningen i kommunen. Dette temaet vil også bli tatt opp på eiermøte i Agder Energi 2.mars.

Mye snø og stabil vinter fører også til gode forhold for snøscooterkjøring. Det er mulighet for snøscooterkjøring i øvingsområdet og i snøscooterløypene. For at disse tiltakene skal kunne fungere bra og opprettholdes på sikt, er det viktig at man unngår snøscooterkjøring i områder der man ikke har løyve til å kjøre. Ta alltid hensyn til grunneiernes ønsker for motorisert ferdsel på sine eiendommer.

«Kjør med ved» er en film som har satt trafikksikkerhet på agendaen i Kvinesdal. Sikkerhet må være øverst på agendaen også ved snøscooterkjøring. Ha respekt for naturkrefter, ta forhåndsregler dersom man kjører alene, ha alltid med førstehjelpsutstyr dersom man blir stående i terrenget, ha respekt for islagte vann, unngå stor fart og kjør aldri i beruset tilstand. Vi har ikke råd til å miste noen.

Store snømengder har medført innføring av ekstraordinær båndtvang i kommunen. Denne varer i utgangspunktet til 1. april, da den ordinære båndtvangen trer i kraft. Dersom forholdene endrer seg vil den ekstraordinære båndtvangen oppheves i løpet av kort tid. Det er viktig å tenke på at alle former for ferdsel i naturen uroer viltet. Ta derfor hensyn til viltet også ved bruk av motoriserte kjøretøy.

Til slutt takk til alle ansatte som har bidratt med ekstra innsats for å levere tjenester til kommunens innbyggere til tross for vanskelige kjøreforhold, mangel på strøm og mobildekning. Enhetene i kommunen har funnet gode løsninger på krevende perioder. Spesielt hjemmetjenesten og teknisk vakt får utfordringer med å utføre sitt arbeid når strøm og mobilnett faller bort. De har stilt med ekstra personell ved behov og løst disse periodene på en veldig god måte.

Med ønske om en fortsatt god vinter!  

Margrethe Handeland