Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Planprogram for Hægebostad kommune 2012-2024

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Arbeidet med ny samfunnsdel i kommuneplanen:

 Hægebostad kommune skal lage ny samfunnsdel for kommunedelplanen. Denne vil vere styrande for vidare planlegging i åra som kjem – og tek mellom anna for seg

  • Viktige langsiktige  utviklingstrekk og utfordringar i kommunen – som til dømes folketal, alders- og kjønnssamansetning, barn- og unge sine oppvekstvilkår, likestilling,  osb
  • Retningslinjer for kommunens planarbeid (arealplanar)
  • Miljømessige utfordringar – som bør ha innflytelse med omsyn på arealplanane.
  • Langsiktige utfordringar/oppgåver for dei ulike etatane - både enkeltvis og i samarbeid
  • Prioriterte satsingsområder og områder for spesielle verkemidlar

 

Som følgje av dette arbeidet vil det bli halde 2 folkemøter  - næringslivet vil bli invitert til å komme med sine innspill, og dei unge vil og bli invitert til å komme med innspill. – samt lag og foreningar.

 

Det store spørsmålet er :

Kva bør Hægebostad kommune prioritere dei neste 12 åra? Hovudutfordringa skissert i planprogrammet ligg i å sikre fortsatt vekst i innbyggartalet.

 Alle innspill må sendast skriftleg til kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel